Dit jaar vind de jaarvergadering plaats op: 

maandag 14 juni 2021 om 20:00m uur 

in de witte zaal van de Julianakerk aan de Wilhelminalaan. 

Omdat er vanwege de beperkingen i.v.m. de Corona-pandemie maar een beperkt aantal mensen aanwezig mogen zijn, is het dit jaar noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt. U kunt dit simpel doen, door onderstaand formulier in te vullen of een e-mailtje te sturen aan voorzitter@oranjevereniging-sassenheim.nl.

Mochten er te veel aanmeldingen zijn dan zal aan de leden verder de mogelijkheid geboden worden de vergadering online bij te wonen. In dat geval kunt u vooraf schriftelijk de stukken ontvangen, en eventuele vragen ook schriftelijk indienen.

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 20 januari 2020. U ontvangt bij de ingang van de zaal een exemplaar van de notulen.
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag van de secretaris
 5. Jaarverslag van de penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming nieuwe kascommissie
 8. Pauze
 9. Bestuursverkiezing
  1. Aftredend zijn Arnoud Vermeulen en Paul Duineveld. Zij stellen zich beide niet herkiesbaar. Het bestuur draagt geen nieuwe leden voor.
 10. Plannen 2021 en 2022
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Aanmelden

Om aanwezig te kunnen zijn vragen wij u om onderstaand aanmeldformulier in te vullen.